Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Phuong Trinh Tiep Tuyen

Phuong Trinh Tiep Tuyen cua do thi ham so y = f(X) tai diem M(Xo;Yo) la:
Y - Yo = f(
Xo)(X-Xo)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét